INFE Poland w rozmowie z KEiiNO!

Znalezione obrazy dla zapytania NORWAY ESC

1. What is the message of yours song and what it is about? 

We wanted to write an Eurovision-song about the battle to be accepted as different than the majority. We have come a long way in Norway, so it’s both a reminder that we constantly have to stand up against discrimination, and a celebration of what can be achieved as long as good forces work together. Spirit in the Sky is also inspired by Sami belief in the force you can find connecting with nature. And the northern lights, dancing colourful and free, serves as a symbol of how we belive all people in the world should be allowed to feel. No matter who you love, how you look and where you are from.

1. Jakie jest przesłanie Waszej piosenki? O czym opowiada?

Chcieliśmy napisać piosenkę na Eurowizję o bitwie, która będzie postrzegana jako inna niż typowa walka. Przebyliśmy długą drogę w Norwegii, więc jest to przypomnienie, że musimy nieustannie przeciwstawiać się dyskryminacji i świętować to, co można osiągnąć, dopóki możemy wykorzystać nasze dobre siły. Spirit in the Sky jest również inspirowany wiarą Samów w siłę, którą można znaleźć w połączeniu z naturą. A zorza polarna, tańcząca kolorowa i wolna, służy jako symbol tego, w co wierzymy, że wszyscy ludzie na świecie powinni czuć. Bez względu na to, kogo kochasz, jak wyglądasz i skąd jesteś.

2. Who is yours inspiration in music creation and why? 

All of us get inspired by different things. It may be a feeling, or a story you are told, or just be in nature and open up for melodies and words that comes to mind. Our main lyricist, Alex, got inspiration to our song after seeing the Northern Lights one night

2. Kto jest Waszą inspiracją w tworzeniu muzyki i dlaczego właśnie ta osoba?

Wszyscy czerpiemy inspirację z różnych rzeczy. Może to być uczucie lub historia, o któej słyszymy, albo po prostu trwanie w naturze i otwieranie się na melodie i słowa, które przychodzą wtedy na myśl. Nasz główny autor tekstów, Alex, zainspirował nas do stworzenia naszej piosenki po zobaczeniu zorzy polarnej podczas jednej z nocy.

3. Yours schedule is probably very tight because of preperations to Tel Aviv performance. Do you already know how it will look like? Will you surprise us with something new or will it be similar to the one from MGP? 

We’re actually building a whole new stage performance for Eurovision, as there are so much more possibilities than in the national selection. We really want to show where we come from, so it’ll be an arctic theme that slowly evolves as the story in the song gets brighter and happier.

3. Wasz harmonogram jest zapewne bardzo napięty z powodu przygotowań do występów w Tel Awiwie. Czy wiecie już, jak będzie wyglądać? Czy zaskoczycie nas czymś nowym, a może będzie on podobny do tego z MGP?

Zaplanowaliśmy zupełnie nowy spektakl sceniczny na konkurs, ponieważ w maju będzie o wiele więcej możliwości niż w selekcach krajowych. Zależy nam na tym, by pokazać skąd pochodzimy, zatem będzie to temat arktyczny, który powoli ewoluuje, ponieważ historia w piosence staje się bardziej jasna i szczęśliwa.

Podobny obraz

4. Yours favourite Eurovison song is… 

Euphoria!

4. Wasz ulubiony utwór…

Euphoria

5. You have probably familiarized yourself with songs that will compete with you for promotion to the Final. Do you have your favorite? 

We all love Eurovision, so we’ve listen to all the songs. There is definitely a lot of strong songs this year, and it makes me happy to see that there are a lot of queer artists with strong personalities. We all like Soldi (Italy), but Alexandra is a fan of the Netherlands, Tom Switzerland and Freds vote goes to Poland.

5. Zapewne zapoznaliście się z piosenkami, które będa rywalizować z Wami w walce o finał. Macie swojego faworyta?

Wszyscy kochamy Eurowizję, dlatego słuchamy wszystkich piosenek. Uważamy, że w tym roku jest zdecydowanie dużo mocnych piosenek, cieszymy się też widząc, że jest wielu artystów queer o naprawdę silnych osobowościach. Wszyscy lubimy Soldi (Włochy), Alexandra jest fanką Holandii, Tom głosuje na Szwajcarię a Freds na Polskę.

6. Before going on stage some artists do some things or they have some habbits that are supposed to bring them luck. Do you belong to that group of artists? If yes, please tell us, what is it? 

We gather together with our hands on top of each other and sing «Čajet dan čuovgga» «Follow the light» in Sami! 

6. Przed wejściem na scenę niektórzy artyści robią pewne rzeczy lub mają pewne zwyczaje, które mają przynieść im szczęście. Czy należycie do tej grupy artystów? Jeśli tak, zdradźcie proszę, co to takiego

Przed występem łączymy się rękoma i śpiewamy Čajet dan čuovgga – co znaczy Śledź światło w kulturze Sami!

7. Your biggest success in life, not necessarily professional, is… 

Tom got married last December, and is very proud that hes managed to keep his partner over 10 years even though he travels all the time. Fred has 2 university degrees and was elected to the Sami Parliament for two periods, and Alexandra has managed her nursing-studies at the same time she was the touring singer for DJ-star Alan Walker.

7. Wasze największe sukcesy, niekoniecznie muzyczne.

Tom wyszedł za mąż w grudniu ubiegłego roku i jest bardzo dumny z tego, że narzeczeństwo z jego partnerem trwało 10 lat, mimo że cały czas podróżuje. Fred ma 2 stopnie uniwersyteckie i został wybrany do parlamentu Sami na dwa okresy, a Alexandra zarządzała studiami pielęgniarskimi w tym samym czasie, kiedy była wokalistką koncertową dla gwiazdy muzyki DJ-a Alana Walkera.

8. What are your passions besides music?

We all love food! Luckily, we also like to work out, and all three of us played handball up until our late teens.

8. Jakie są wasze pasje oprócz muzyki?

Wszyscy kochamy jedzenie! Na szczęście lubimy też ćwiczyć. Wszyscy graliśmy też w piłkę ręczną aż do późnego okresu bycia nastolatkami.

9. What would you like to tell to your fans in Poland who are reading this interview?

Sing, dance, make love and be proud of who you are!

9. Co chcielibyście powiedzieć swoim fanom z Polski, którzy czytają włAśnie te słowa?

Śpiewaj, tańcz, kochaj i bądź dumny z tego, kim jesteś!

Oto niedawno zaprezentowany teledysk KEiiNO!

KEiiNO, thank You so much! fingers cross for You. Good luck dear friends from Norway!

***

Ours stars said something about culture Sami. We looking for You information about this very interesting people!

https://www.mojanorwegia.pl/historia/poznac-samow-7882.html

flaga Saamów

About Bartłomiej Borek

Bartek. Dla znajomych Borek 😉. Fan konkursu Eurowizji od roku 2008. Nauczyciel języka polskiego i wychowawca w szkole podstawowej. Doktorant literaturoznawstwa. Zakochany w poezji modernistycznej, szczególnie w liryce polskich i francuskich symbolistów. Smakosz dobrej pizzy i Kinder czekolady!😉

Share

Bartek. Dla znajomych Borek 😉. Fan konkursu Eurowizji od roku 2008. Nauczyciel języka polskiego i wychowawca w szkole podstawowej. Doktorant literaturoznawstwa. Zakochany w poezji modernistycznej, szczególnie w liryce polskich i francuskich symbolistów. Smakosz dobrej pizzy i Kinder czekolady!😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *